می لغــــــــــــزد نگاه خسته " من " بر نگاه خیره " تو "

و آشـــــــــــوبی از

عشقی نهفته ، خواهشی مبهم ، قصه های ناگفته ،

رازهای پنهان ، خنده های سرد

بر پا میشــــــــود .

و میـــــــــــــــــــــروی به دور دستها .

چه دشوارست باور تلخ نبودنت .